Strona Główna > Pro Hipico Bono > O Stowarzyszeniu

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono

ABig ANormal ASmall


500-8998d023169b8c3053c8ac065dd71685-pro hibico bono - logo 1

Treść deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico BonoDEKLARACJA CZŁONKOWSKA Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono

Zwracam się o przyjęcie mnie w poczet Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono

..................................................                                .................................................. 

 Imię i nazwisko                                                                  Data urodzenia / Pesel

..................................................                               .................................................. 

Miejsce urodzenia                                                              Adres zamieszkania

..................................................                               .................................................. 

Adres e-mail                                                                         Nr tel.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono, wykonywania Uchwał i poleceń władz związku, co potwierdzam własnoręcznie złożonym podpisem.

 

.............................             .............................             .............................  

Miejscowość                              Data                                         Podpis

 

DECYZJA O PRZYJĘCIU

Zarząd Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono postanawia przyjąć w poczet członków w/w organizacji (Imię i nazwisko) .............................................................

 

                                                                                                     ........................................................................

                                                                                                                  /Podpis Przewodniczącego/