Strona Główna > Pro Hipico Bono > O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono, zasady przyjmowania nowych członków, władze SHPHB

ABig ANormal ASmall


500-08f950f1b10b6fe424a49e65d400259a-pro hibico bono - logo 1

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono - zrzeszenie pod przewodnictwem Trenera Wojciecha Mickunasa skupiające tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości współpracy koni i ludzi - powstało 2 września 2010 r. Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono - zrzeszenie pod przewodnictwem Trenera Wojciecha Mickunasa skupiające tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości współpracy koni i ludzi - powstało 2 września 2010 r.


Celem SH PHB jest rozwijanie i propagowanie sztuki jeździeckiej oraz wiedzy hipologicznej, a co za tym idzie, etycznej postawy wobec koni. Realizować swe cele będziemy przede wszystkim poprzez szeroko rozumianą edukację w tej dziedzinie.


Prezes Zarządu: 

WOJCIECH MICKUNAS wojciechmickunas@hipologia.pl 


Zasady przyjmowania nowych członków do SH PHB


Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono ma za zadanie skupiać pozytywnych koniarzy - ludzi autentycznie zaangażowanych w realizację jego idei. W tym celu przyjęło następujące zasady przyjmowania nowych członków do swego grona:

 

1. Kandydat na Członka zgłasza chęć w formie pisemnej deklaracji, po czym zostaje przyjęty na staż.


2. Stażysta wykazuje się chęcią do pracy wykonując zadanie (zadania) wybrane z dostępnej listy lub zaproponowane przez siebie i zaakceptowane przez Zarząd. Lista zadań zostanie udostępniona każdemu kandydatowi przez jego opiekuna.


3. Stażysta bierze udział w co najmniej jednym Spotkaniu Roboczym SH PHB lub szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie.


4. Kandydat może być przyjęty do SH PHB po zaliczeniu stażu, mając członka wprowadzającego i pozytywną opinię Trenera.


5. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zmianie procedury.